Nieuwsbrief rundvee KoeKompas

 In Algemeen, Dierenkliniek Gemert, Rund

Koekompas

FrieslandCampina heeft in 2018 besloten CDM en KoeKompas als verplichte instrumenten op te nemen in de regelementen van 2019. Alle leden dienen voor 31 december 2019 een KoeKompas uitgevoerd te hebben.

KoeKompas is een managementsysteem waarmee u als veehouder samen met de dierenarts kunt werken aan de gezondheid en het welzijn van uw veestapel en daarmee tegelijkertijd aan de melkkwaliteit. Jaarlijks vindt hiervoor op uw melkveebedrijf een beoordeling plaats door een van onze geborgde rundveedierenartsen die ook IKM (Integraal Koe Management) getraind zijn.

Tijdens de beoordeling wordt de stand van zaken en de mogelijke risico’s op gebied van de melkkwaliteit, dierenwelzijn en diergezondheid op uw bedrijf in kaart gebracht en beoordeeld. KoeKompas laat hierbij zien wat er goed gaat, waar de mogelijke risico’s liggen en wat er nog beter kan in de bedrijfsvoering. De gedachte hierachter is dat wanneer u de risico’s op uw bedrijf goed beheerst, de kans op afwijkingen klein zijn.

Continue diergezondheidsmonitor

De Continue Diergezondheidsmonitor (CDM) maakt de diergezondheid op uw melkveebedrijf inzichtelijk. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling van elf kengetallen getoetst die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de diergezondheid. De data van uw melkveebedrijf wordt opgehaald bij verschillende instanties in Nederland. Op basis daarvan worden kengetallen per bedrijf uitgerekend en vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Aanmelden voor KoeKompas kan via uw zuivelonderneming met vermelding van de naam van uw eigen dierenarts en onze praktijk.

Om deze overgang voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen. Deze vragen lijst is op te vragen per mail via cvangennip@daczuidoost.nl. Zodra wij de ingevulde lijst ontvangen hebben, zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor het inplannen van een afspraak. Het uitvoeren van een KoeKompas zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.