Nieuwsbrief Varken mei 2017

 In Algemeen, Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Varken

Geachte varkenshouder,

Deze nieuwsbrief staat in het teken van darmgezondheid. Om u te informeren over de actuele stand van zaken als het gaat over PED in de regio. De nVWA heeft aangekondigd het gebruik van zinkoxide onder de loep te nemen. Wat moet u weten als u dit inzet bij speendiarree? Tot slot staan we stil bij salmonella. Slachterijen hebben varkenshouders in categorie 3 aangeschreven om in actie te komen.


PED: actuele stand van zaken

In januari 2017 informeerde we u over de aanwezigheid van het Porcine Epidemic Diarrhea (PED) virus in de regio. Inmiddels blijft het aantal geïnfecteerde bedrijven langzaam oplopen. Oplettendheid en consequent naleven van hygiënemaatregelen blijven uiterst belangrijk om introductie van het virus binnen uw bedrijf te voorkomen. Bij de betroffen bedrijven is het virus op verschillende manieren binnen gekomen. Bijvoorbeeld via een laadplaats, via besmette dieren en door het uitrijden van mest. Het virus is nog altijd actief in de regio.

PED in mest

Het PED virus kan makkelijk langere tijd overleven in de mest. Bij een gemiddelde temperatuur van 5 ⁰C blijft het virus minstens 8 weken actief. Echter bij een temperatuur van > 35⁰C is het virus na 24 uur dood. Het virus is daarnaast gevoelig voor direct zonlicht. Door moderne mestuitrijdtechnieken is het niet te verwachten dat mest in de bodem veel direct contact met zonlicht ondervind. Het virusdodende effect van direct zonlicht is om die reden bij mest uitrijden gering.

Ondanks de zonnige temperaturen blijft alertheid noodzakelijk!


Speendiarree en het gebruik van zinkoxide

In de periode direct na spenen zijn biggen op zijn kwetsbaarst. Ondanks maatregelen als stimuleren van voeropname in de kraamstal en verstrekken van hoogwaardige voersoorten is speendiarree op diverse bedrijven een aandachtspunt. In overleg met uw voerleverancier zou het verstrekken van een product met zinkoxide kunnen worden voorgeschreven.

Strikte voorwaarden

In meerdere Europese landen is het gebruik van antibiotica verlaagd bij gespeende biggen door onder andere de toepassing van zinkoxide in hogere concentraties in het voer kort na het spenen. Een hoge dosering zinkoxide in het voer is conform de registratie alleen toegestaan, gedurende de eerste 14 dagen na spenen,  op attest van een dierenarts. Het gebruik van deze producten moet worden geregistreerd, maar telt niet mee in de dierdagdosering. Omdat het product volledig wordt uitgescheiden via de mest, gelden daar ook maatregelen voor.

Controle

Hoewel het gebruik van zinkoxide is toegestaan, gaat de nVWA het gebruik monitoren en controleren. Ter controle kunnen zij voer- en mestmonsters nemen om de hoeveelheid zink vast te stellen.

Het protocol voor het inzetten van Feedmix Gutal® kunt u per mail aanvragen: info@daczuidoost.nl.

Vaccineren

Inmiddels zijn er vaccins op de markt die bescherming bieden tegen verschillende verwekkers van speendiarree. Er zijn producten op de markt voor zeugen en voor biggen. Bespreek de mogelijkheden van vaccineren tegen de verschillende vormen van diarree met uw dierenarts.


Salmonella

In navolging van Duitse slachterijen gaan ook Nederlandse slachterijen maatregelen nemen tegen bedrijven in Salmonella categorie 3.

Een infectie met Salmonella spp. verloopt bij varkens vaak subklinisch. Er worden dan geen verschijnselen waargenomen in de stal. Vanwege het zoönotische karakter van Salmonella Typhimurium worden varkens bemonsterd. Bij het varken kunnen ook andere types Salmonella voorkomen, deze vormen geen gevaar voor de mens.

Salmonella is een darmbewoner, die met name in het laatste stuk van de dunne darm van het varken voorkomt. Onder stressvolle omstandigheden kan salmonella zich explosief vermeerderen. Als salmonella in de omgeving uitgescheiden wordt, kan het 2-3 maanden overleven. Niet alleen in mest kan de bacterie overleven, ook in bijvoorbeeld stof. Uiterst zorgvuldig reinigen en desinfecteren is daarom erg belangrijk. Denkt u daarbij ook aan de binnenkant van de ventilator, de bovenkant van voerbakken en de voerlijn?

Berekening van de salmonella categorie

Op basis van bloedonderzoek worden zogenoemde OD-waarden vastgesteld. Hoe hoger de OD-waarden, hoe meer antilichamen tegen Salmonella in het bloed zitten. Als minder dan 20% van de bloedmonsters een OD-waarde hebben van 40 of hoger scoort het bedrijf 1. Wanneer meer dan 20%, maar minder dan 40% van de onderzochte monsters een OD-waarden hebben van 40 of meer, scoort het bedrijf 2. Als meer dan 40% van de monsters een OD-waarden heeft dan 40 of hoger scoort het bedrijf 3. Om de categorie-indeling van uw bedrijf te bepalen worden de scores van de laatste 3 trimesters (een jaar) bij elkaar opgeteld. Zie onderstaand schema in welke categorie het bedrijf wordt ingedeeld.


Een plan van aanpak om Salmonella te bestrijden is complex en bevat naast hygiënemaatregelen vaak ook aanpassingen aan voer en drinkwater. Door middel van bloedonderzoek is het ook mogelijk het moment van infectie te bepalen. Bespreek uw resultaten met uw dierenarts! Wij helpen u graag een alomvattend plan voor u op te stellen.