Nieuwsbrief Varken januari 2017

 In Algemeen, Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Varken

Geachte varkenshouder,

In deze nieuwsbrief o.a. hygiënemaatregelen en achtergrond informatie over het PED virus. Dit vanwege de actuele verspreiding van dit virus binnen het werkgebied van DAC Zuidoost. Daarnaast kunt u meer lezen over de eerste resultaten van zowel de interne en externe biosecurity op verschillende bedrijven, die hebben deelgenomen aan het Prohealth project van Universiteit Gent.


Hygiënemaatregelen

We hebben de maatregelen voor een goede hygiëne voor u op een rijtje gezet:

* Niemand zonder bedrijfkleding in het bedrijf. Ook wanneer extern (vuil) transport over uw erf of bedrijf komt.
* Stel schone overalls ter beschikking, dagelijks wassen.
* Bedrijfskleding onder overalls word sterk aanbevolen, denk ook aan sokken.
* Auto’s en andere transportmiddelen zoveel mogelijk buiten het erf parkeren
* Ontsmettingsbakken aan alle buitendeuren van uw bedrijf, ook voor transportbewegingen tussen bedrijven door.
* Wees extra alert met destructiemateriaal. Kadavers aan het einde van de dag naar de weg, materiaal en laadplaats reinigen en ontsmetten, kleding niet terug de stal in (en zelf ook niet). Bespreek dit met uw dierenarts.
* Gelieve bij toename van geboortediarree uw dierenarts op de hoogte stellen, voorafgaand aan het bedrijfsbezoek.
* Als onze dierenartsen het vermoeden hebben dat ze op een bedrijf zijn waar een infectie plaatsvind, bezoeken zij deze dag geen andere bedrijven.
* Wij vragen u op voorhand begrip voor deze situatie als een bedrijfsbezoek op korte termijn moet worden verzet.
* Breng niet onaangekondigd monsters of sectiemateriaal naar de praktijk. Alleen in overleg met uw dierenarts.

Bij twijfel of vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw dierenarts.


Wat is PED?

PED is een afkorting van Porcine Epidemic Diarrhea. Vrij vertaald betekend dit besmettelijke diarree bij varkens en wordt veroorzaakt door een coronavirus. Dit virus kan diarree bij alle leeftijdscategorieën varkens veroorzaken.

Wat zijn de verschijnselen bij een PED infectie?

Het belangrijkste verschijnsel van PED is overvloedige diarree. Daarnaast kan PED vooral gepaard gaan met sterfte (30% tot 100%) bij zuigende biggen tot een leeftijd van 14 dagen omdat die biggen sterk uitdrogen door de diarree. PED infectie kan ook braken en diarree veroorzaken bij zeugen en vleesvarkens.

Hoe kan een PED besmetting worden vastgesteld?

Door middel van een PCR kan het virus in een mestmonster (diarree) worden aangetoond. Daarnaast kan met histologisch onderzoek de aantasting van het dunne darm epitheel worden vastgesteld.


Voorlopige resultaten Biocheck

Uitgevoerd in het kader van het Prohealth project

Productieziekten bij varkens kunnen de gezondheid,  het welzijn en de productiviteit van de dieren op een bedrijf sterk verminderen. In het kader van het Prohealth project wordt op Europees niveau onderzoek gedaan naar productieziekten bij varkens en pluimvee. De diergezondheid en productie van Europese bedrijven wordt in kaart gebracht. Het begrip productieziekten is erg breed en daarom opgesplitst over verschillende partners in verschillende landen. In Gent houd men zich specifiek bezig met het verband tussen diergezondheid en productie aan de ene kant en bioveiligheid, huisvesting en management aan de andere kant. Hiervoor zijn in samenwerking met Belgische en Nederlandse dierenartsen verschillende bedrijven in Nederland en België bezocht.
Het doel van deze bedrijfsbezoeken is om risicofactoren in management, huisvesting en bioveiligheid te identificeren voor productieziekten bij varkens. Hiervoor wordt tijdens een bedrijfsbezoek de bioveiligheid doorgenomen samen met de veehouder, wordt er een vragenlijst ingevuld met betrekking tot het management en worden er technische resultaten van de afgelopen jaren verzameld. Het is belangrijk om een voldoende groot aantal bedrijven per land te bezoeken, zodat de verzamelde resultaten ook representatief zijn voor de situatie in het betreffende land. De bioveiligheidsscore wordt berekend aan de hand van een scorelijst, waarin elke categorie meer of minder belangrijk is en dus ook een andere wegingsfactor heeft.

Tabel 1. Resultaten bedrijfsbezoeken DAC Zuidoost vergeleken met de gemiddelde resultaten uit België en Nederland (totaal 81 bedrijven).

tabel-nieuwsbrief-varken-jan-2017

De gemiddelde scores van de eerste 10 bedrijven van DAC Zuidoost sluiten goed aan bij het algemeen gemiddelde. De externe bioveiligheid was iets hoger, de interne bioveiligheid iets lager.

Externe bioveiligheid

In verschillende categorieën wordt door de tien bezochte bedrijven bovengemiddeld gescoord. De externe bioveiligheid wordt over het algemeen op veel bedrijven al als zeer belangrijk beschouwd. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. het principe vuile/schone weg, de opslag en afvoer van kadavers en de inrichting van de hygiënesluis.
Omgeving is een factor die veel bedrijven van deze praktijk tegen hebben. Overdracht van ziektekiemen via de lucht, via uitrijden van mest op aangrenzende percelen of via passerend transport zijn zaken die op veel bedrijven voor problemen zorgen.

Interne bioveiligheid

In de categorie interne bioveiligheid wordt gemiddeld wat hoger gescoord in categorie G, ziekte management. De dierenarts komt geregeld op de bedrijven en er wordt volgens protocol gevaccineerd en gemedicineerd. Er  wordt gemiddeld wat lager gescoord in de categorieën H, K en L.  Op een aantal bedrijven kunnen nog verbeteringen worden behaald in bijvoorbeeld hygiëne rondom de biggenbehandelingen en de overlegstrategie. Ook verschillende aspecten van reiniging en desinfectie komen nog wel eens in de knel. Dit kan een probleem zijn wanneer er wordt gewerkt met een 1-weeksysteem.

Hoe nu verder?

Dezelfde gegevens zijn verzameld in meerdere Europese landen en worden op dit moment geanalyseerd. De volgende stap zal zijn om meer specifiek te kijken naar verbanden tussen de bioveiligheid, het management en de technische resultaten.