Nieuwsbrief Varken maart 2016

 In Algemeen, Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Varken

Geachte varkenshouder,

In deze nieuwsbrief stellen wij onze nieuwe varkensdierenarts, Anne Huijbers, aan u voor. Verder gaan we in op Mycoplasma Hyopneumonia infecties in ons werkgebied. Tenslotte staan we stil bij de benadering om streptococcen infecties middels vaccinatie te controleren.


Nieuwe varkensdierenarts

Even voorstellen: Anne Huijbers

Met ingang van 1 januari ben ik het varkensteam van DAC ZuidOost gaan versterken. Na ruim 2,5 jaar in Duitsland gewerkt te hebben, ben ik blij om weer in de omgeving te werken waar ik vandaan kom.

Naast vragen over varkensgezondheidzorg kun je bij mij ook terecht voor ventilatie en een klimaatcheck. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking. Want, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!


Mycoplasma hyopneumonia vóórkomen binnen regio DAC ZuidOost

Sinds vele jaren wordt in het laboratorium van DAC ZuidOost uitgebreid bloedonderzoek verricht. Elisa bepaling (onderzoek naar antilichamen) op Mycoplasma hyopneumonia behoort hier ook toe. Middels deze bepaling wordt niet alleen gekeken of de kiem aanwezig is, maar ook hoeveel dieren binnen één inzending positief zijn. Door elke  inzendingen te rubriceren wordt een indruk gekregen over de ernst van de infectie
binnen het bedrijf.


Rubricering van inzendingen van categorie 0 (‘negatieve’)
inzending tot categorie 4 (‘hoog positieve ’inzending).

 

Vervolgens is per kwartaal gekeken naar de verdeling van alle inzendingen binnen deze categorieën.
Zodoende kan er een indruk verkregen worden of het aantal infecties stijgt of daalt en of er een seizoen invloed bestaat. De verdeling van de ingezonden inzendingen (totaal 175, minimaal 10 monsters per inzending) per kwartaal in 2015 gaf het volgende beeld:Mycoplasma overzicht 2015
Hieruit blijkt dat het aantal inzendingen welke in categorie 4 vallen (‘hoog positief”) in het 4e kwartaal van het afgelopen jaar beduidend hoger lag i.v.t. het eerste drie kwartalen. Belangrijk is om te realiseren, dat de serologische trend een ‘vertragende’ trend is t.o.v. het moment van infectie. Vleesvarkens welke op het einde van de productieperiode positief zijn, zijn waarschijnlijk al in een eerder stadium besmet geweest. Geconcludeerd kan worden dat het aannemelijk is, dat in het najaar van 2015 meer infecties met Mycoplasma hyopneumonia hebben plaats gevonden. Ook bestaat de indruk dat infecties al op jongere leeftijd plaats vinden (toename van positieve monsters op 10 weken leeftijd). Deze tijdsgebonden trends zullen ook in de toekomst bijgehouden worden, om zodoende onze advisering actueel te houden. In de volgende nieuwsbrief zal APP besproken worden.


Streptococcus suis

Streptococcen suis (s.suis) is nog steeds een van de meest voorkomende bacteriële infecties bij varkens. Een infectie kan zich op verschillende manieren manifesteren; plotselinge sterfte van ‘gezonde’ biggen, platliggers en biggen met hersenverschijnselen (’fietsers’), kreupele varkens, longontsteking of het ontstaan van slijtende varkens.

Meestal zijn biggen kort na de speenperiode het gevoeligst, bij deze dieren zien we dan ook de meeste streptococcen verschijnselen. Echter, ook bij zogende biggen en bij vleesvarkens worden met grote regelmaat klinische verschijnselen van een streptococcen infecties waargenomen.
Ondanks een sterke daling van het antibioticum gebruik bij de Nederlandse varkens, moet er nog regelmatig gemedicineerd worden tegen deze hardnekkige kiem. Belangrijk is dat medicatie, vooral bij gebruik van tweede keuze middelen zoals amoxicilline, op geleide van een gevoeligheid bepaling (antibiogram) gebeurd.

Naast medicatie vormen management maatregelen uiteraard een zeer belangrijk instrument om infecties te voorkomen of de kliniek na infecties te verminderen. Denk hierbij aan een optimale biestvoorziening, goed overlegbeleid, verminderen van speenstress, optimaal klimaat, aanpassingen van nutritie etc.

Een andere belangrijke maatregel om s.suis infecties te verminderen is het inzetten van  vaccinatie bij dragende zeugen. Dit kan middels een commercieel vaccin of door productie van ‘auto-vaccins’ uit dieren
afkomstig van uw eigen bedrijf. Alvorens er een autovaccin geproduceerd wordt moet eerst de kiem geïsoleerd worden uit organen welke zijn aangetast. Daarna vindt typering van de streptococ plaats.
Deze typering is zeer belangrijk; er zijn namelijk meer dan 30 verschillende serotypes van streptococcus suis. Uit meerdere biggen zal een streptococ geïsoleerd en getypeerd worden. Zodoende kan er nagegaan worden of de klinische verschijnselen veroorzaakt worden door één serotype of dat er verschillende serotypes verantwoordelijk zijn. De bepaling van het serotype kan uitgevoerd worden in het laboratorium van DAC ZuidOost. Hiertoe wordt een gespecialiseerde test uitgevoerd, de zgn. agglutinatie test.

Agar plaat

 

Antibiogram; d.m.v. ‘remmingszones’ kan de
gevoeligheid van s.suis bepaald worden.

 

 

 

Typering s.suis: bacteriën worden vermengd met specifieke serotypes. Bij positieve agglutinatie vindt vlokvorming plaats welke visueel waarneembaar is.

 

 

De gevonden stammen van de verschillende biggen en de verschillende bedrijven worden in een databank in ons eigen laboratorium bewaard. Na typering van de streptococ, kan besloten worden om een autovaccin te produceren. Evaluatie van de werkzaamheid kan daarna blijven plaats vinden; indien er ondanks vaccinatie nog dieren met streptococcen verschijnselen ontstaan kan d.m.v. sectie en bacteriologisch onderzoek gekeken worden of s.suis daadwerkelijk voor de klinische verschijnselen verantwoordelijk is. Daarna volgt de  bepaling van het serotype en zodoende kan gekeken worden of men met nieuwe serotypes te maken heeft. Eventueel kan besloten worden om het autovaccin met deze nieuwe serotypes aan te passen.

Steeds vaker worden (auto-) vaccins ingezet om streptococcen problemen te controleren. Derhalve is dus de bepaling van het serotype van de s.suis is zeer belangrijk. Vraag bij uw dierenarts naar de mogelijkheden welke ons laboratorium ter ondersteuning kan bieden.