Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KNMvD, versie 2018, gedeponeerd bij
de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 22/2008

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk
is gesteld.

Dierenarts: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register, die lid van de Koninklijke Nederland-se Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.


Dierenartsenpraktijk: de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.
Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden
verricht.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder Behandelingsovereenkomsten, tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt waarbij de Dierenartsenpraktijk goederen en of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de
Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is geweken.
2.2 Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Dierenartsenpraktijk
tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten overeenkomst
komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Dierenartsenpraktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.
3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dieren-artsenpraktijk van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/ tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de
aangeboden Patiënt wel te behandelen.
Artikel 4: Inhoud overeenkomst
4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst
is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de
Dierenartsen-praktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behande-ling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.
4.2 De Dierenartsenpraktijk voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.
4.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.
4.4 De Behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het, leveren van diergeneesmiddelen en/of het toedienen van diergeneesmiddelen, voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 4.5, door de Cliënt
zelf, al dan niet in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties. In het geval dat hiervan sprake is, is mede het bepaalde in artikel 8.8 van toepassing.
4.5 Het enkele feit dat de Dierenartsenpraktijk betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/ of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/of de betreffende derde ter zake
de Patiënt uit hoofde van de wet- en regelgeving in het kader van de toediening en verstrekking van diergeneesmiddelen rustende verplichtingen, waaronder de administratieve verplichtingen.
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst
5.1 De behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd
door:
het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt
door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen
op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging
voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het
advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in,
erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico
van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een
schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht
hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
• het overlijden van de Patiënt.
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk,
indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem
redelij-kerwijs niet kan worden gevergd dat de
diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet
omdat er geen redelijke
kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk
indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en
de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek
van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan
zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de
Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten
tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan
zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen
vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde
werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht,
tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar
beoordeling van de Die-renartsenpraktijk.
Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven
en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang
tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW
vermeld.
6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant
geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende
ge-vallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn
werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen
en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan
nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen,
tenzij de Dierenartsen-praktijk op grond van wettelijke en/of
gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de
aangeboden Patiënt direct te be-handelen.
6.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van
14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten
in rekening gebracht kunnen worden.
6.5 Indien meerdere nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen
daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste
nota.
6.6 Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege
in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn
en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over
de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.
6.7 De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting
aan de Dierenartsenpraktijk op te schorten, noch is de
Debiteur ge-rechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook,
toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de
Dierenartsenpraktijk in rekening zijn en/of worden gebracht.
6.8 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan,
is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de
daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van
zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke
incassokosten.
6.9 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt
de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige
behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk
ophaalt, alle daar-mee gepaard gaande extra kosten bij de
Cliënt in rekening te brengen.
6.10 Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van
de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de
verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste
openstaande factuur.
Artikel 7: Klachten
7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te
verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen
medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare
gebreken en/of onvolkomenheden.
7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk het door de KNMvD vastgestelde
Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan kan de Cliënt
daarvan gebruik maken. Indien op de website van De Dierenartsenpraktijk
niet is vermeld dat hij het Klachtenreglement
KNMvD hanteert, dan is het Klachtenreglement in beginsel
niet van toepassing. Op eerste verzoek van de Cliënt zal de
Dierenartsenpraktijk kenbaar maken of hij toch het
Klachtenre-glement KNMvD hanteert c.q. wenst te hanteren.
7.3 Onverminderd het bepaalde in het eventueel van toepassing
zijnde KNMvD Klachtenreglement, dient de Cliënt klachten
over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden
zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid
aan de Cliënt kenbaar zijn geworden, aan de
Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten. Bij
overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke
aan-spraak jegens de Dierenartsenpraktijk ter zake enig
gebrek en/ of enige onvolkomenheid.
7.4 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte
pres-tatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te
allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen
een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te
crediteren; zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemeen
8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts op enigerlei
wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk
c.q. de Dierenarts wordt uitge-keerd.
8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten,
waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en scha-de door (bedrijfs)stagnatie en
dergelijke.
8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten
behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst
en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid
uitgesloten.
8.5 De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken
van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect,
van de uitvoering van de overeenkomst.
Bijzondere bepalingen
8.6 Indien ingevolge de Behandelingsovereenkomst een diergeneeskundige
keuring wordt uitgevoerd, dan gelden de volgende
bepalingen, voor zover deze afwijken van de bepalingen
in de voorgaande leden van dit artikel:
8.6.1 De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk
zijn niet aansprakelijk voor enige schade – vermogensen
gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen –
veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel
door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen
van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de
keurende Dierenarts.
8.6.2 Ter zake de onder 8.6.1 genoemde aansprakelijkheid
komt slechts de Cliënt – binnen de daar genoemde
kaders - een vorderingsrecht toe jegens de keurende
Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan
de Cliënt kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel
recht op schadevergoeding ontlenen.
8.6.3 De aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk en
de Dierenarts zal te allen tijde beperkt zijn tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval door de
aansprakelijk-heidsverzekering van de Dierenarts
en/of de Dierenart-senpraktijk wordt uitgekeerd
8.6.4 Indien de Cliënt en/of derden menen dat de gezondheidstoestand
van de Patiënt ten tijde van de onderhavige
keuring niet overeenkomt met hetgeen in het
onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op
straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de
Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen
bekwa-me tijd schriftelijk te melden aan hun
wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst)
en deze tot ver-goeding van schade aan te spreken,
onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van
deze melding aan de keurende Dierenarts en de
Dierenartsenpraktijk.
8.6.5 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of
de invulling van het onderzoeksrapport is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse
rechter is bevoegd kennis daarvan te
nemen.
8.6.6 Indien de Cliënt niet de eigenaar van het dier is, staat
deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend
voor het uitvoeren van de diergeneeskundige
keuring en de artikelen 8.6.1 t/m 8.6.5 ook jegens de
eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.6.7 De artikelen 8.6.1 t/m 8.6.6 zijn ook van toepassing indien
de Cliënt het onderzoeksrapport niet
ondertekent.
8.7 Indien de door de Cliënt verzochte dienstverlening van de
Dierenartsenpraktijk betrekking heeft op de in- of uitvoer van
dieren, waaronder maar niet beperkt tot het afgeven van (gezondheids)
verklaringen, is de aansprakelijkheid van de
Dieren-artsenpraktijk uitgesloten. De Cliënt vrijwaart de
Dierenartsen-praktijk in dat kader voor aanspraken van
derden uit welken hoofde dan ook.
8.8 De in artikel 8.7 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is
niet van toepassing als sprake is van opzet en/of grove
schuld, waarvan in ieder geval ook sprake zal zijn wanneer
de Die-renartsenpraktijk en/of de Dierenarts bewust zijn
medewerking verleent aan illegale handel.
8.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit
artikel, sluit de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van
opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de
Dierenartsen-praktijk, iedere aansprakelijkheid uit:
• voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen
door de Cliënt zelf en/of;
• voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen
in opdracht van derden, waaronder begrepen
toediening in opdracht van overheidsinstanties en/of;
• voor letsel en/of schade door de toediening van deze middelen,
de eventuele bijwerkingen daarvan en/of;
• voor onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor
geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende
bewijsproblemen.
8.9 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van
diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader
daar-van leveren en/of toedienen van medicamenten en/of
het ge-ven van diergeneeskundige adviezen en diensten,
laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de Cliënt
en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin
van art. 6:179 BW.
Artikel 9: Eigendom en gegevens
9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom
van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers
zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de
Patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.
9.2 De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren
bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding
van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers)
en/of andere bescheiden.
9.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Dierenartsenpraktijk
gebruik van de (persoons)gegevens die de Cliënt aan de
Dierenartsenpraktijk verstrekt. Bij de verwerking van de
persoonsgegevens van de Cliënt conformeert de Dierenartsenpraktijk
zich aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van Privacy.
Artikel 10: Bijzondere bepalingen
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
10.1 Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding
geeft, heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan
eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de
stallen of een ande-re locatie waar de behandeling
plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven
die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is
gehouden hieraan gehoor te geven.
Wetenschappelijk onderzoek
10.2 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van)
de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken
voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in
een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen
uitdrukkelij-ke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft
gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig en indien
mogelijk het voor-nemen om genoemde gegevens te
gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de
Cliënt.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit
voort mochten vloeien tussen de Dierenartsenpraktijk en de
Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De Rechtbank in het arrondissement waar de Dierenartsenpraktijk
is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen
van geschillen tussen partijen, onverminderd de
bevoegd-heid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de
volgens de wet bevoegde rechter voor te