Privacy statement Dierenartsencombinatie ZuidOost

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsenpraktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartsencombinatie ZuidOost

In onze dierenartsencombinatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Contactgegevens Dierenartsencombinatie ZuidOost

Het privacy statement geldt voor al onze vestigingen:

Dierenkliniek Deurne
Zeilbergsestraat 142
5751 LP Deurne
Tel: (0493) 352424
Email:info@daczuidoost.nl

Dierenkliniek Gemert
Griffier Corstensstraat 6
5421 HP Gemert
Tel: (0492) 361402
Email:info@daczuidoost.nl

Dierenkliniek Helmond
Gerwenseweg 68
5708 EL Helmond
Tel (0492) 533808
Email:info@daczuidoost.nl

Dierenkliniek Laarbeek
Heuvelplein 67
5741 JJ Beek en Donk
Tel (0492) 462899
Email:info@daczuidoost.nl

Dierenkliniek ’t Bijsterveld
’t Bijsterveld 3
5701 GW Helmond
Tel (0492) 525348
Email:info@daczuidoost.nl

Dierenkliniek Brouwhuis
Rivierensingel 730
5704 NZ Helmond
Tel (0492) 515977
Email: info@daczuidoost.nl

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken

 • Naam, adres en geboortedatum van cliënten en personeel.
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres van cliënten en personeel.
 • Burgerservicenummer (BSN) en kopie identiteitsbewijs van personeel op grond van wettelijke verplichting.
 • Naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, gewicht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, diernummer, polisnummer, foto en bijzondere lichamelijke kenmerken van patiënten.

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor identificatie van u en uw (huis)dieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet (volledig) helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken en bewaren met inachtneming van onze plichten en uw rechten.

 

De plichten van de Dierenartsencombinatie ZuidOost

Dierenartsencombinatie ZuidOost is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • communicatie en verzenden van informatie over onze producten, diensten en diergeneeskundige informatie.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen Dierenartsencombinatie ZuidOost hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de bewaartermijn zullen de gegevens worden vernietigd.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor personeel geldt een bewaarplicht voor loonbelastingverklaringen en kopie paspoort tot 5 jaar na einde van het dienstverband.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) aan u of aan een door u genoemde organisatie.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenartsencombinatie ZuidOost Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). We zullen u vragen zich te identificeren, om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenartsencombinatie ZuidOost hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens. Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Google privacy statement
De website www.daczuidoost.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In ons geval zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Dierenartsencombinatie ZuidOost) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Privacy gevoelige cookies worden niet bijgehouden op www.daczuidoost.nl, vandaar dat er geen cookiemelding gedaan wordt.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek. Dierenartsencombinatie ZuidOost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@daczuidoost.nl.  Dierenartsencombinatie ZuidOost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Actueel privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.